+36 30 179 1009 kapcsolat@bergerhazak.hu

Adatvédelem

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Berger Házak Zrt. a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

 • Cégnév: Berger Házak Zrt.
 • Székhely: 4244 Újfehértó, Ady Endre utca 34.
 • Kapcsolattartó: Beregszászi Pál
 • E-mail cím: kapcsolat@bergerhazak.hu
 • Cégjegyzékszám: 15-10-040412

 

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

 

Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói és a karrier hirdetésre jelentkező felhasználók is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://demo.bergerhazak.hu/ címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása az adatmegkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlap látogatás a Berger Házak Zrt. https://demo.bergerhazak.hu/ honlapjára való kattintással valósul meg.

3.1. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

3.2.  Az adatkezelés jogalapja:

Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

3.3.  Az érintettek köre:

Az érintettek körébe az Adatkezelő https://demo.bergerhazak.hu/ honlapját látogatók tartoznak.

 

3.4.  A kezelt személyes adatok köre

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Felhasználó látogatásának kezdő- és befejező időpontja, IP-címe, a böngésző és az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

 

3.5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

 

A karrier oldalon történő jelentkezés során kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttere Az adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja A Berger Házak Zrt. a Személyes adatokat a jelentkezők álláskeresése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köre Az információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott név, e-mail cím, telefonszám, és a jelölt önéletrajzi információi.
Az adatkezelés időtartama A Berger Házak Zrt. a jelentkezés során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 5 évig kezeli.

 

Az ÁFA kalkulátor használata során kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttere Az adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja A Berger Házak Zrt. a Személyes adatokat a felhasználók érdeklődése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köre Az információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama A Berger Házak Zrt. a megkeresés során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 5 évig kezeli.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Progressive Studio Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@progressive.hu
A Progressive Studio Kft. a hosting szolgáltatást biztosítja a RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.-vel kötött írásbeli szerződés alapján, annak tulajdonában álló, a Progressive Studio Kft. által bérelt szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás Az al-adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@rackforest.hu
A Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a Progressive Studio Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok tárolását végzi a tulajdonában álló, a Progressive Studio Kft. által bérelt szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.

 

A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a vendégek számának megadását szolgáló funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Milyen sütiket használunk?

A Berger Házak Zrt. honlapja sütiket használ (olyan betűkből és számokból álló, kis fájlok, amelyek a honlapra látogató felhasználó böngészőjében vagy a számítógépének merevlemezére továbbítva kerülnek tárolásra az Ön hozzájárulása esetén), hogy megkülönböztesse az adott felhasználót a Berger Házak Zrt. honlapjának más felhasználóitól. Ennek segítségével a felhasználó könnyebben böngészhet a Berger Házak Zrt. honlapján, és a sütik segítik a Berger Házak Zrt.-t a honlap fejlesztésében.

 

A Berger Házak Zrt. honlapjának üzemeltetése során az alábbi típusú sütik kerülnek felhasználásra csoportosítás szerint:

 

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik elengedhetetlenek a Berger Házak Zrt. honlapjának működéséhez. Többek között ezek teszik lehetővé, hogy a Berger Házak Zrt. honlapján Ön a korlátozott hozzáférésű területekre is be tudjon jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani.

 

A sütik által a következő információk kerülnek elhelyezésre/gyűjtésre: egyedi bejelentkezés adatai, munkamenet azonosító (hogy az oldal emlékezhessen az Ön beállításaira a munkamenet folyamán), szerver affinitás és hitelesítési adatok (hogy a kapcsolat a legmegfelelőbb szerverekkel kerüljön kialakításra és fenntartásra).

 

Feltétlenül szükséges sütiket használunk minden egyes munkamenet időtartamára (“munkamenet azonosító sütik” vagy “session sütik”) is.

 

Munkamentet azonosító (session) sütik

A munkamenet-kezelés (session) alkalmával használt süti arra való, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról. A munkamenet-kezelés engedélyezi a felhasználókra vonatkozó információk tárolását a szerveren (felhasználó név, vásárlási tételek, stb.). A session információk ideiglenesek, és törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt a munkamenet azonosító sütik a weboldalról történő kijelentkezéssel, illetve böngészőjének lezárásával.

 

A munkamenet azonosító sütik használatával szolgáltatóink azt is ellenőrzik, hogy a hozzájárulási tájékoztatás funkcióját ellátó Cookie Értesítő megtekintetésre került-e, és biztosítják az online süti használati értesítés rendszeres megjelenését, amely az oldal süti használatáról és annak ki- és bekapcsolási lehetőségeiről tájékoztatja Önt. A munkamenet azonosító sütik továbbá tárolják az Ön személyes beállításait a Programban.

 

Böngészője süti funkciójának módosításával Ön elutasíthatja vagy letilthatja ezen sütik használatát. A legtöbb böngésző eszköztárában megtalálható “segítség” fül tartalmazza, hogy miként lehet az új sütik elfogadását leállítani, Ön miként kaphat értesítést új süti érkezéséről és miként lehet a már meglévő sütiket kikapcsolni. Ugyanakkor, amennyiben Ön elutasítja vagy letiltja ezen sütik használatát, nem lesz képes a Program használatára, mivel ezen sütik alapvetően szükségesek a Program működtetéséhez.

 

Analitikus/teljesítményt biztosító sütik

Ezen sütik által azonosítható és számolható a látogatók száma, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók a honlap használata közben. Ennek segítségével a honlap működését javítható, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

 

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő web elemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről a Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.

 

Működőképességet biztosító sütik.

Ezek a sütik segítenek a felhasználót felismerni, amikor újra ellátogat a honlapra. Annak tartalma ez által személyre szabható, a felhasználót nevén nevén lehet szólítani, és a beállításait megjegyezheti a rendszer.

 

A Berger Házak Zrt. honlapján alkalmazott sütik, nyomkövető technológiák

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Süti neve

 

Miért szükséges, mihez fér hozzá?

 

Típus

 

Élettartam

 

__hssc A felhasználói munkamenetet tároló süti, amely meghatározza, hogy a Hubspot növelje-e a felhasználói munkamenetek számát és a munkamenetek idejét a __hstc sütikben. A süti tartalmazza a domain nevét, a megtekintést (minden oldal megtekintésének munkamenetét) és a felhasználói munkamenet kezdetét. Third-party cookie used by Hubspot.  A Hubspot követőkódját tartalmazó sütik, amelyek rögzítik a felhasználók érkezését az oldalra. Ezek a sütik a “consent banner sütik” általános kategóriájába tartoznak:
Consent banner sütik: a GDPR hatálya alá tartoznak.https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser
30 perc
__hssrc Amikor a Hubspot megváltoztatja a munkamenet sütiket, ez a süti tárolja a felhasználói aktivitást, ha a felhasználó újraindította a böngészőt. Ha ez a süti nem létezne, a Hubspot használatakor minden egyes munkamenet új munkamenetnek számítana. munkamenet
__hstc A Hubspot által használt süti, a felhasználói aktivitás mérésére. A süti tartalmazza a domain nevét, url címét, az első, a jelenlegi és az utolsó látogatás idejét, és a felhasználói munkamenetek számát. 2 év
hubspotutk Ez a süti segít azonosítani a látogatót a Hubspot-nak, a form kitöltésekor és eltávolítani a duplikált adatokat. 10 év
cookiepolicy A felhasználó sütibeállításait tároló süti Saját, feltétlenül szükséges süti 1 hónap
_ga A Google által biztosított Google Analytics szolgáltatás, amely segít a weboldal használatának monitorozásában. A Google Analytics által gyűjtött adatok segítségével látjuk, hogy ugyanaz a felhasználó milyen gyakran látogatja újra weboldalunkat, honnan érkezik a weboldalunkra (hirdetés által, vagy más weboldalról) és hogy melyik oldalakat, menüpontokat látogatja leggyakrabban. A Google Analytics sütik rögzítik a látogatók számát és demográfiai adatait.
Ezeket a sütiket használja a Twitter is, hogy megkülönböztesse a felhasználókat.
analitikai/teljesítménymérő sütik
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
2 év
_gat_UA-116591105-1 10 perc
_gid 24 óra
fr A Facebook által használt süti, a konverziók követésére, a weboldali aktivitások listázására és a célzott hirdetések közönségének építésére. third party 3 hónap
SID A Google által használt SID és HSID sütik, amelyek a felhasználói Google ID adatait tárolják. A két süti együttes használata lehetővé teszi a támadások kivédését, például megelőzi a felhasználó által a weboldalon kitöltött form adatainak ellopását. third party https://policies.google.com/technologies/types?hl=en 2 év
HSID 2 év
NID Egyedi ID használata, amely megjelgyzi a felhasználó beállításait az oldalon, és testre szabja a reklámokat. 6 hónap
CONSENT A Google által használt sütik, a beállításokhoz. 20 év
SIDCC SIDCC biztonsági sütik, amelyek a felhasználói adatokat védik a jogosulatlan hozzáféréstől. 3 hónap
bcookie Ez a süti biztosítja, hogy az oldalon megjelenő tartalmak megoszthatóak a Linkedin-re, a Megosztás gomb használatával. third party
https://www.linkedin.com/legal/cookie-table
2 év
lidc 1 nap
_pinterest_cm Ez a süti biztosítja, hogy az oldalon megjelenő tartalmak megoszthatóak a Pinterest-re, a Megosztás gomb használatával. A közösségi megosztás, követés és hirdetési célzás sütit a Pinterest saját oldalán keresztül állította be. third party 1 év
__cfduid A Hubspot-hoz kapcsolódó sütik a tartalmi hálózatok és a Cloudflare használatához, a megbízható webforgalom azonosítására. Ez a süti feltétlen szükséges a Cloudflare biztonságos használatához és nem kikapcsolható. third-party strictly necessary cookies, cannot be turned off
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-
1 év
1 év
1 év
1 év

 

A web böngésző beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

5. Az érintettek jogai:

5.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
az adatok helyesbítéséhez való jog Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz.
az adatok törléséhez való jog Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére.
az adatok zárolásához való jog Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
a tiltakozás joga Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, illetve (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

5.2. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím:      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:                  +36 (1) 391-1400
Honlap:                   www.naih.hu

 

Budapest, 2019.04.01.

Kapcsolat

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére hétköznap 9 és 17 óra között. Üzemünk a Polgári Ipari Parkban található, ahol előzetes időpontegyeztetést követően szívesen bemutatjuk otthona elkészítésének teljes folyamatát.

Ügyfélszolgálat

+36 30 179 1009

E-mail

kapcsolat@bergerhazak.hu

Cím

H-4090 Polgár, Ipari Park